Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Jedź w Polskę

 

Informacje wstępne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.jedzwpolske.pl/

 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.jedzwpolske.pl/ prowadzony jest przez osobę Anna Ostatek, prowadzącą działalność nierejestrową zgodną z ustawą z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców pod adresem Lipienice Dolne 97, 26-502 Jastrząb, sklep@sklep.jedzwpolske.pl

 

Definicje

 

 1. Formularz zamówienia – Formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka, określenie sposobu płatności i sposobu dostawy oraz wpisanie danych dostawy.

 2. Konto – przeznaczony dla Klienta element Sklepu internetowego, który jest tworzony po dokonaniu rejestracji przez Klienta.

 3. Klient/Kupujący – podmiot mający pełną zdolność do czynności prawnych dokonujący zamówienia w Sklepie internetowym na zasadach określonych w Regulaminie oraz na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną.

 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Koszyk – element systemu Sklepu internetowego, za pomocą którego Klient dokonuje Zamówienia, określa ilość Produktów, sposób dostawy i płatności oraz wpisuje dane dostawy.

 6. Produkty – dostępne w Sklepie internetowym rzeczy ruchome i elektroniczne, które są przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 8. Sklep internetowy – sklep znajdujący się pod adresem https://sklep.jedzwpolske.pl/, za pomocą którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Produkty.

 9. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną.

 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana między Sprzedawcą a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane ze pośrednictwem Formularza, prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

 

Informacje ogólne

 

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

 2. W celu skorzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania Zamówienia, konieczne są: urządzenie końcowe z dostępem do Internetu, zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w Sklepie internetowym jest możliwe po założeniu Konta lub przez podanie niezbędnych danych osobowych i teleadresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 6. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych. Na końcową cenę, którą Klient uiszcza, składają się cena Produkty i cena dostawy, o wysokości których Klient jest poinformowany podczas składania Zamówienia.

 7. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego fotografie Produktów mogą różnić się pod względem kolorystycznym od rzeczywistych kolorów z uwagi na odmienną konfigurację urządzeń, na których Klient ogląda ofertę Sklepu. Nie wpływa to jednak na właściwości Produktu.

 

Prawa własności intelektualnej

 

 1. Sprzedawca poucza Klienta, że treści zawarte w Sklepie internetowym, Produkt elektroniczny oraz teksty i zdjęcia opisujące i przedstawiające Produkty fizyczne objęte są ochroną praw autorskich, które przysługują Sprzedawcy. Bezprawne ich rozpowszechnianie może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną.

 

Zakładanie konta

 

 1. W celu założenia Konta w Sklepie internetowym należy wypełnić Formularz rejestracji.

 2. Założenie Konta w Sklepie internetowym jest darmowe i dobrowolne.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła.

 4. Klient ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pomocą adresu e-mail podanego w punkcie Informacje wstępne.

 

Składanie zamówienia

 

 1. Aby złożyć Zamówienie należy: zalogować się do Sklepu internetowego (opcjonalnie), wybrać Produkt, a następnie przejść do Koszyka, wypełnić Formularz poprzez podanie odpowiednich danych, kliknąć „Zamawiam i płacę”, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, opłacić Zamówienie.

 2. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok. Nie ma możliwości składania Zamówień w inny sposób.

 3. Klient wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w Formularzu adres e-mail, dokumentów elektronicznych, w szczególności rachunków, faktur, faktur korygujących.

 4. Klient po złożeniu Zamówienia otrzymuje automatyczną odpowiedź w formie maila potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.

 5. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia liczy się od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy.

 6. Czas realizacji zamówienia wynosi do pięciu dni roboczych (soboty, niedziele i święta nie są liczone jako dni robocze).

 

Warunki zawarcia Umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje po złożeniu Zamówienia przez Klienta poprzez Formularz w Sklepie internetowym.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje je do realizacji, o czym zostaje powiadomiony Klient poprzez przesłanie na adres e-mail podany w Formularzu stosownej wiadomości e-mail.

 3. Z momentem otrzymania przez Klienta takiej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

Metody płatności

 

 1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy.

 2. Płatność za Zamówienie za pośrednictwem szybkich płatności HotPay powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. W przeciwnym wypadku Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany mailem.

 3. Płatność za Zamówienie za pośrednictwem przelewu na konto bankowe Sprzedawcy powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. W przeciwnym wypadku Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany mailem.

 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 

 • płatność za pośrednictwem szybkich płatności HotPay;

 • przelew na konto bankowe Sprzedawcy.

 

Metody dostawy

 

 1. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy: kurier DHL, InPost Paczkomaty, InPost Kurier.

 3. Szacowany czas dostawy wynosi do pięciu dni roboczych.

 4. Dostawa Produktu elektronicznego odbywa się poprzez przesłanie tegoż Produktu na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia przez Klienta w chwili zaksięgowania płatności.

 5. Nie ma możliwości odbioru osobistego Produktów fizycznych.

 

Odbiór dostawy

 

 1. Przed odebraniem przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie podczas transportu nie uległo uszkodzeniu, zniszczeniu, zalaniu lub nie nosi prób otwierania. Zaleca się sprawdzenie stanu taśm naklejonych na przesyłkę.

 2. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia, zniszczenia, zalania lub próby otwierania, to nie należy jej przyjmować, w obecności kuriera spisać protokół szkody i skontaktować się ze Sprzedawcą.

 3. Jeżeli przy odbiorze nie dojdzie do braku stwierdzenia śladu uszkodzenia, zniszczenia, zalania lub prób otwierania, pomimo tego że takie były, może to mieć negatywny wpływ na rozpatrzenie roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie.

 

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

 1. Konsument może w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Czas ten liczy się od momentu dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poprzez wysłanie go drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub przez formularz reklamacyjny.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (cena Produktu plus koszt dostawy), nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje z zastosowaniem takich samych metod płatności, które zostały wybrane przez Konsumenta podczas składania i opłacania Zamówienia, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje po potrzymaniu Produktu zwróconego przez Konsumenta.

 6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres podany w niniejszym Regulaminie lub podany przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni liczonych od momentu poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 7. Konsument ponosi wszystkie koszty zwrotu Produktu Sprzedającemu.

 8. Odesłany Produkt nie może być uszkodzony, zniszczony, zabrudzony i nie może nosić śladów użytkowania. Produkt powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu.

 

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.

 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.

 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia z tym związane.

 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego. Nie jest to jednak obowiązkowe. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Zrobi to za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy którego wykorzystaniu została złożona reklamacja.

 6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany przez Sprzedawcę.

 

Niedozwolone zachowania

 

 1. Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, kulturą osobistą i niniejszym Regulaminem. Niedozwolone w szczególności jest:

 

 • przesyłanie przez Formularze dostępne w Sklepie internetowym treści bezprawnych, pornograficznych i obrażających ze względu na płeć, wyznanie, wiek, pochodzenie, światopogląd, przynależność do mniejszości lub subkultur;

 • wykorzystywanie Sklepu internetowego do działań marketingowych;

 • korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów lub Sprzedawcy;

 • przesyłanie przez Formularze dostępne w Sklepie internetowym treści naruszających prawa autorskie;

 • wykorzystywanie złośliwego oprogramowania lub podejmowanie działań, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego;

 • udostępnianie danych logowania do konta użytkownika innym osobom.

 

Zasady publikowania opinii

 

 1. Każdy Klient/Kupujący może publikować opinie o Produktach dostępnych w Sklepie internetowym. Opinia powinna być napisana w języku polskim i według zasad poprawnej polszczyzny.

 2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów/Kupujących. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji odpowiedzi i sprawdzenia, czy nie narusza zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach stacjonarnych i na stronach internetowych: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumenta, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod nastepującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

http://polubowne.uokik.gov.pl/

 

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, a zasady ich ochrony znajdują się w Polityce prywatności Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.jedzwpolske.pl/

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, wprowadzania i usuwania ofert, zmian cen oraz zmian metod dostawy i płatności bez uszczerbku dla Klienta.

 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2020.